Bakalárske štúdium

Základné informácie

Študijný program: Marketingová komunikácia
Študijný odbor: 23. mediálne a komunikačné štúdiá
Stupeň štúdia: bakalárske
Udeľovaný akademický titul: Bakalár (Bc.)
Forma štúdia: denné
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Profil absolventa

Absolvent dokáže nadobudnuté poznatky využiť v praxi ako pracovník v oblasti marketingovej komunikácie. Samostatne pracuje na obsahovej a formálnej stránke jednotlivých prostriedkov využitých v rámci marketingovej kampane. Pracovnú komunikáciu I komunikáciu s verejnosťou vedie profesionálnym spôsobom. Absolvent má nadobudnuté znalosti zo základných oblastí marketingovej komunikácie, ktoré ovláda po teoretickej i praktickej stránke.

Prijímacie konanie

Termín podania prihlášok

29.2.2024

Podanie prihlášky na Katedru marketingovej komunikácie je možné podať elektronickou formou. Prihlášku je potrebné podať výlučne cez portál e-prihlášky UK v Bratislave. V prípade zasielania elektronickej formy prihlášky nie je nutné posielať aj tlačenú formu.

Podmienky pre prijatie

Základnou podmienkou pre prijatie na KAMAKO je absolvovanie maturity. V prijímacom konaní maturitné ani stredoškolské výsledky nezohľadňujeme.

Ďalšou podmienkou pre prijatie, je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok, ktoré sa delia na dve časti:

Test špecifických predpokladov
6.4.2024

Test špecifických predpokladov – Talentové skúšky, ktoré zabezpečuje Katedra marketingovej komunikácie. Skúšky pozostávajú z dvoch praktických zadaní, ktoré musí uchádzač splniť:

  1. Súčasťou testu špecifických predpokladov (talentovej skúšky) v rámci študijného programu marketingová komunikácia je návrh obrazovo-textového inzerátu vo forme koláže. Na talentovú skúšku si preto musí uchádzač priniesť: ceruzky, farebné ceruzky, fixky, nožnice, lepidlo, farebné papiere, časopisy, strúhadlo, príp. ďalšie potreby pre tvorbu koláže podľa vlastného uváženia. 
  2. Uchádzači o štúdium dostanú cca 5 – 10 vzájomne nesúvisiacich výrazov (napr. stôl, klavír, kačka, disketa…), z ktorých majú vytvoriť krátky účinný reklamný text na ľubovoľný produkt. Hodnotí sa originalita prejavu, titulok, účinnosť, obsahová, jazyková a štylistická úroveň reklamného prejavu.

Test všeobecných študijných predpokladov – tento test zabezpečuje spoločnosť SCIO, viacej informácií o prípravných kurzoch a termínoch nájdete na: scio.sk. Uchádzač môže absolvovať aj viacej termínov testu, pričom sa mu bude do hodnotenia rátať iba najlepší z výsledkov.

Prípravný kurz

Kedy: 23.3.2024, 9:00 - 17:00
Kde: Katedra marketingovej komunikácie, Štúrova 9, Bratislava
Ako: Inštrukcie ako sa prihlásiť na kurz spolu s ďalšími informáciami obdržia všetci uchádzači s podanou prihláškou poštou do 20.3.2024.
Prosím, berte na vedomie že prípravný kurz sa koná len raz a to v danom termíne. Ďalšie termíny nebudú.

Katedra marketingovej komunikácie v súvislosti s prijímacími pohovormi organizuje prípravný kurz, na ktorom záujemcovia o štúdium môžu absolvovať talentovú skúšku nanečisto. Prípravný kurz sa bude konať 23. marca 2024 v priestoroch Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty UK na Štúrovej ul. 9 v Bratislave v čase od 9:00 hod. do cca. 17:00 hod. (vrátane obedňajšej prestávky).

Účastníkom kurzu poskytneme podrobné informácie o štúdiu marketingovej komunikácie a talentových skúškach, ako aj učebné materiály. Precvičia si tvorbu textového a obrazovo-textového inzerátu a dostanú spätnú väzbu od našich pedagógov.

Cena kurzu je 80€ a účasť na ňom je dobrovoľná. Uchádzačom, ktorí si k nám podali prihlášku, budú zaslané podrobnejšie informácie o prípravnom kurze a pozvánka s presným harmonogramom.

Účastníkov kurzu prosíme, aby si so sebou priniesli pomôcky potrebné na tvorbu obrazovo-textového inzerátu: výkres A4, ceruzky, farebné ceruzky, fixky, nožnice, lepidlo, farebné papiere, časopisy, strúhadlo, príp. ďalšie potreby na tvorbu koláže.

Vzhľadom na kolidujúci termín prípravného kurzu s prezidentskými voľbami by sme chceli uchádzačov upozorniť na možnosť vybavenia voličského preukazu, ktorý ich oprávňuje voliť mimo trvalého bydliska, teda aj v Bratislave.

Ďalšie informácie

Pre detailnejšie informácie môžete navštíviť priamo web fakulty.

Pozor, pozor, dva dôležité oznamy...

Termín talentových skúšok a prípravný kurz na rok 2024 sú tu!

Náš web využíva kvôli niektorým funkcionalitám súbory cookies. Jeho ďalším prehliadaním súhlasíte s ich používaním.