Bakalárske
štúdium

Bakalárske štúdium

Študijný program: Marketingová komunikácia
Študijný odbor: 23. mediálne a komunikačné štúdiá
Stupeň štúdia: bakalárske
Forma štúdia: denné
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Udeľovaný akademický titul: Bakalár (Bc.)

Profil absolventa

Absolvent dokáže nadobudnuté poznatky využiť v praxi ako pracovník v oblasti marketingovej komunikácie. Samostatne pracuje na obsahovej a formálnej stránke jednotlivých prostriedkov využitých v rámci marketingovej kampane. Pracovnú komunikáciu I komunikáciu s verejnosťou vedie profesionálnym spôsobom. Absolvent má nadobudnuté znalosti zo základných oblastí marketingovej komunikácie, ktoré ovláda po teoretickej i praktickej stránke.

Profil absolventa

Absolvent dokáže nadobudnuté poznatky využiť v praxi ako pracovník v oblasti marketingovej komunikácie. Samostatne pracuje na obsahovej a formálnej stránke jednotlivých prostriedkov využitých v rámci marketingovej kampane. Pracovnú komunikáciu I komunikáciu s verejnosťou vedie profesionálnym spôsobom. Absolvent má nadobudnuté znalosti zo základných oblastí marketingovej komunikácie, ktoré ovláda po teoretickej i praktickej stránke.

Prijímacie konanie

Podanie prihlášky na Katedru marketingovej komunikácie je možné podať elektronickou formou. Prihlášku je potrebné podať výlučne cez portál e-prihlášky UK v Bratislave.
V prípade zasielania elektronickej formy prihlášky nie je nutné posielať aj tlačenú formu.

Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky nájdete  tu. 

Podanie prihlášky na Katedru marketingovej komunikácie je možné podať elektronickou formou. Prihlášku je potrebné podať výlučne cez portál e-prihlášky UK v Bratislave.
V prípade zasielania elektronickej formy prihlášky nie je nutné posielať aj tlačenú formu.

Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky nájdete  tu. 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK

28. 02. 2023

TEST ŠPECIFICKÝCH PREDPOKLADOV

13. 06. 2023

TEST VŠEOBECNÝCH PREDPOKLADOV

www.scio.sk

Základnou podmienkou pre prijatie na KAMAKO je absolvovanie maturity. V prijímacom konaní maturitné ani stredoškolské výsledky nezohľadňujeme.
Ďaľšou podmienkou pre prijatie, je úspešné absolvovanie prijímacich skúšok, ktoré sa delia na dve časti:
1- test všeobecných študijných predpokladov – tento test zabezpečuje spoločnosť SCIO, viacej informácií o prípravných kurzoch a termínoch nájdete na: https://www.scio.sk.  Uchádzač môže absolvovať aj viacej termínov testu, pričom sa mu bude do hodnotenia rátať iba najlepší z výsledkov.

2- test špecifických predpokladov – Talentové skúšky, ktoré zabezpečuje Katerdra Marketingovej Komunikácie. Skúšky pozostávajú z dvoch praktických zadaní, ktoré musí uchádzač splniť:

1.) Uchádzači o štúdium dostanú zadanú tému (výrobok, služba, akcia), napr. hodinky CASIO, boj proti AIDS a pod., ktorú spracujú v priebehu časového limitu do podoby obrazovo-textového inzerátu. Hodnotí sa primárne originalita nápadu, kvalita titulku, resp. sloganu, grafické riešenie, predpokladaná ekonomická účinnosť, ako aj obsahová, jazyková, gramatická a štylistická úroveň textu. Kto pri tvorbe obrazovo-textového inzerátu bude chcieť uplatniť techniku koláže, mal by si na skúšku priniesť aj príslušné potreby (nožnice, lepidlo, časopisy apod.)
2.) Uchádzači o štúdium dostanú cca 5 – 10 vzájomne nesúvisiacich výrazov (napr. stôl, klavír, kačka, disketa…), z ktorých majú vytvoriť krátky účinný reklamný text na ľubovoľný produkt. Hodnotí sa originalita prejavu, titulok, účinnosť, obsahová, jazyková a štylistická úroveň reklamného prejavu.

Na talentovú skúšku si 13. júna 2023 so sebou prineste:
  • staršie noviny a časopisy, vystrihnuté písmená na tvorbu titulkov,
  • nožnice,
  • lepidlo,
  • farbičky, fixky,
  • ceruzku,
  • gumu.

Tešíme sa na vás!

Prípravný kurz

Katedra v súvislosti s prijímacími pohovormi organizuje prípravné kurzy, ktoré sa konajú v priebehu apríla-júna v priestoroch katedry na Štúrovej 9. Pozvánku dostanú uchádzači poštou na adresu, ktorú uviedli v prihláške na štúdium. Účastníkom kurzu budú poskytnuté podrobné informácie o štúdiu marketingovej komunikácie a o prijímacích pohovoroch. Tiež si precvičia tvorbu reklamného článku a inzerátu v rámci prípravy na prijímacie pohovory.

Pre detailnejšie informácie môžete navštíviť priamo web fakulty.