Bakalárske
štúdium

Bakalárske štúdium

Študijný program: Marketingová komunikácia
Študijný odbor: 3.2.3. Masmediálne štúdiá
Stupeň štúdia: bakalárske
Forma štúdia: denné
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Udeľovaný akademický titul: Bakalár (Bc.)

Profil absolventa

Absolvent dokáže nadobudnuté poznatky využiť v praxi ako pracovník v oblasti marketingovej komunikácie. Samostatne pracuje na obsahovej a formálnej stránke jednotlivých prostriedkov využitých v rámci marketingovej kampane. Pracovnú komunikáciu I komunikáciu s verejnosťou vedie profesionálnym spôsobom. Absolvent má nadobudnuté znalosti zo základných oblastí marketingovej komunikácie, ktoré ovláda po teoretickej i praktickej stránke.

Profil absolventa

Absolvent dokáže nadobudnuté poznatky využiť v praxi ako pracovník v oblasti marketingovej komunikácie. Samostatne pracuje na obsahovej a formálnej stránke jednotlivých prostriedkov využitých v rámci marketingovej kampane. Pracovnú komunikáciu I komunikáciu s verejnosťou vedie profesionálnym spôsobom. Absolvent má nadobudnuté znalosti zo základných oblastí marketingovej komunikácie, ktoré ovláda po teoretickej i praktickej stránke.

Prijímacie konanie

Podanie prihlášky na Katedru marketingovej komunikácie je možné podať elektronickou alebo tlačenou formou. V prípade posielania tlačenej formy prihlášky, je potrebné podpísanú prihlášku potvrdiť a odoslať s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty. Preferujeme formát A3-obojstranná tlač na dvojhárku, avšak akceptujeme aj vytlačenú prihlášku na hárkoch formátu A4. V prípade elektronickej formy je potrebné prihlášku podať výlučne cez portál e-prihlášky UK v Bratislave. [link na e-prihlášky]
V prípade zasielania elektronickej formy prihlášky nie je nutné posielať aj tlačenú formu.
Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky nájdete na tu. [link na fakultnú stránku]

Podanie prihlášky na Katedru marketingovej komunikácie je možné podať elektronickou alebo tlačenou formou. V prípade posielania tlačenej formy prihlášky, je potrebné podpísanú prihlášku potvrdiť a odoslať s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty. Preferujeme formát A3-obojstranná tlač na dvojhárku, avšak akceptujeme aj vytlačenú prihlášku na hárkoch formátu A4. V prípade elektronickej formy je potrebné prihlášku podať výlučne cez portál e-prihlášky UK v Bratislave.
V prípade zasielania elektronickej formy prihlášky nie je nutné posielať aj tlačenú formu.
Elektronická prihláška na štúdium (bude aktivovaná v januári 2022)

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK

28. 02. 2022

TEST ŠPECIFICKÝCH PREDPOKLADOV

14. 06. 2022

TEST VŠEOBECNÝCH PREDPOKLADOV

www.scio.sk

Základnou podmienkou pre prijatie na KAMAKO je absolvovanie maturity. V prijímacom konaní maturitné ani stredoškolské výsledky nezohľadňujeme.
Ďaľšou podmienkou pre prijatie, je úspešné absolvovanie prijímacich skúšok, ktoré sa delia na dve časti:
1- test všeobecných študijných predpokladov – tento test zabezpečuje spoločnosť SCIO, viacej informácií o prípravných kurzoch a termínoch nájdete na: https://www.scio.sk/
2- test špecifických predpokladov – zabezpečuje Katerdra Marketingovej Komunikácie