Bakalárske štúdium

Základné informácie

Študijný program: Marketingová komunikácia
Študijný odbor: 23. mediálne a komunikačné štúdiá
Stupeň štúdia: bakalárske
Udeľovaný akademický titul: Bakalár (Bc.)
Forma štúdia: denné
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Profil absolventa

Absolvent dokáže nadobudnuté poznatky využiť v praxi ako pracovník v oblasti marketingovej komunikácie. Samostatne pracuje na obsahovej a formálnej stránke jednotlivých prostriedkov využitých v rámci marketingovej kampane. Pracovnú komunikáciu I komunikáciu s verejnosťou vedie profesionálnym spôsobom. Absolvent má nadobudnuté znalosti zo základných oblastí marketingovej komunikácie, ktoré ovláda po teoretickej i praktickej stránke.

Prijímacie konanie

Termín podania prihlášok

28.2.2023

Podanie prihlášky na Katedru marketingovej komunikácie je možné podať elektronickou formou. Prihlášku je potrebné podať výlučne cez portál e-prihlášky UK v Bratislave. V prípade zasielania elektronickej formy prihlášky nie je nutné posielať aj tlačenú formu.

Podmienky pre prijatie

Základnou podmienkou pre prijatie na KAMAKO je absolvovanie maturity. V prijímacom konaní maturitné ani stredoškolské výsledky nezohľadňujeme.

Ďalšou podmienkou pre prijatie, je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok, ktoré sa delia na dve časti:

Test špecifických predpokladov
6.4.2024

Test špecifických predpokladov – Talentové skúšky, ktoré zabezpečuje Katedra marketingovej komunikácie. Skúšky pozostávajú z dvoch praktických zadaní, ktoré musí uchádzač splniť:

  1. Súčasťou testu špecifických predpokladov (talentovej skúšky) v rámci študijného programu marketingová komunikácia je návrh obrazovo-textového inzerátu vo forme koláže. Na talentovú skúšku si preto musí uchádzač priniesť: ceruzky, farebné ceruzky, fixky, nožnice, lepidlo, farebné papiere, časopisy, strúhadlo, príp. ďalšie potreby pre tvorbu koláže podľa vlastného uváženia. 
  2. Uchádzači o štúdium dostanú cca 5 – 10 vzájomne nesúvisiacich výrazov (napr. stôl, klavír, kačka, disketa…), z ktorých majú vytvoriť krátky účinný reklamný text na ľubovoľný produkt. Hodnotí sa originalita prejavu, titulok, účinnosť, obsahová, jazyková a štylistická úroveň reklamného prejavu.

Test všeobecných študijných predpokladov – tento test zabezpečuje spoločnosť SCIO, viacej informácií o prípravných kurzoch a termínoch nájdete na: scio.sk. Uchádzač môže absolvovať aj viacej termínov testu, pričom sa mu bude do hodnotenia rátať iba najlepší z výsledkov.

Prípravný kurz

Katedra marketingovej komunikácie v súvislosti s prijímacími pohovormi organizuje prípravný kurz, na ktorom záujemcovia o štúdium môžu absolvovať talentovú skúšku nanečisto. Prípravný kurz sa bude konať 23. marca 2024 v priestoroch Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty UK na Štúrovej ul. 9 v Bratislave v čase od 9:00 hod. do cca. 17:00 hod. (vrátane obedňajšej prestávky). Účastníkom kurzu poskytneme podrobné informácie o štúdiu marketingovej komunikácie a talentových skúškach, ako aj učebné materiály. Precvičia si tvorbu textového a obrazovo-textového inzerátu a dostanú spätnú väzbu od našich pedagógov.

Cena kurzu je 80€ a účasť na ňom je dobrovoľná. Uchádzačom, ktorí si k nám podali prihlášku, budú zaslané podrobnejšie informácie o prípravnom kurze a pozvánka s presným harmonogramom.

Účastníkov kurzu prosíme, aby si so sebou priniesli pomôcky potrebné na tvorbu obrazovo-textového inzerátu: výkres A4, ceruzky, farebné ceruzky, fixky, nožnice, lepidlo, farebné papiere, časopisy, strúhadlo, príp. ďalšie potreby na tvorbu koláže.

Ďalšie informácie

Pre detailnejšie informácie môžete navštíviť priamo web fakulty.

Pozor pozor, dva dôležité oznamy...

Termín talentových skúšok a prípravný kurz na rok 2024 sú tu!

Náš web využíva kvôli niektorým funkcionalitám súbory cookies. Jeho ďalším prehliadaním súhlasíte s ich používaním.