Doktorandské štúdium

Základné informácie

Študijný program: Marketingová komunikácia
Študijný odbor: 23. mediálne a komunikačné štúdiá
Stupeň štúdia: doktorské
Udeľovaný akademický titul: doktor (PhD.)
Forma štúdia: denné / externé
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky / 5 rokov

Profil absolventa

Čoskoro doplníme… 😉

Prijímacie konanie

Termín podania prihlášok

31.5.2024

Prihlášky na doktorandské štúdium s nástupom na začiatku nasledujúceho akademického roku (september) sa môžu podávať od 1. mája do 31. mája daného roku.

  • Elektronická prihláška je prístupná od 1. mája do 31. mája tu. Ak aktuálne študujete na Univerzite Komenského, prihlášku podávate cez fakultný AIS2; ostatní si vytvoria nové konto podľa návodu.
  • Prihlášku treba zároveň vytlačiť, podpísať a poslať na adresu Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Referát vedy a doktorandského štúdia, Gondova 2, 811 02 Bratislava. To isté platí aj pre osoby uchádzajúce sa o štúdium na základe témy vypísanej niektorým z uvedených ústavov SAV.
  • Doklady, ktoré tvoria povinné prílohy prihlášky, nám prosím pošlite v elektronickej podobe (farebné skeny originálnych dokumentov) na adresu rvvc@fphil.uniba.sk.

Podmienky pre prijatie

Prijímacia skúška sa realizuje formou pohovoru. Obsahom pohovoru sú otázky o predloženom projekte a otázky komisie, ktoré súvisia s témou a predloženým projektom a sú zamerané na overenie úrovne teoretických a metodologických vedomostí v príslušnom odbore, ako aj znalosti odbornej literatúry.

Prijímacia komisia vyhodnotí výsledky prijímacích skúšok na neverejnom zasadnutí. Ak boli na jednu tému prihlásené viaceré osoby, komisia určí poradie úspešnosti. Prihliada sa aj na rozsah a kvalitu odbornej či vedeckej publikačnej činnosti a ďalšie odborné a vedecké aktivity.

Pozor, pozor, dva dôležité oznamy...

Termín talentových skúšok a prípravný kurz na rok 2024 sú tu!

Náš web využíva kvôli niektorým funkcionalitám súbory cookies. Jeho ďalším prehliadaním súhlasíte s ich používaním.