rurallure

rurallure

Propagácia vidieckych múzeí, pamiatok
a lokalít kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás

15 pracovísk + spolupracujúce subjekty:
Za SR: Univerzita Komenského, Bratislava
Slovenská technická
univerzita, Bratislava
Personálne obsadenie: UK 2 pracovníci
STU 5 pracovníkov

rurallure.sk

UNIVERSIDAD DE VIGO – koordinátor
• GVAM GUÍAS INTERACTIVAS SL,
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID,
• FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA,
• UNIVERSIDADE DA CORUÑA,
• CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE,
• KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG,
• MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET,
• UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE,
• SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE,
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA,
• FONDAZIONE HOMO VIATOR – SAN TEOBALDO,
• ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE,
• ŠTÚDIÉRUM ALMA MATER – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
• UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE –
NTNU

Riešitelia v rámci Univerzity Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta
Katedra marketingovej komunikácie
Sídlo: Štúrova 9, Bratislava
Pošta: Gondova ul. 2, 811 02 Bratislava

Mgr. Tatiana Deptová, PhD.
tatiana.deptova@uniba.sk
Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.
sramovab@fedu.uniba.sk

Propagácia vidieckych múzeí, pamiatok
a lokalít kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás

15 pracovísk + spolupracujúce subjekty:
Za SR: Univerzita Komenského, Bratislava
Slovenská technická
univerzita, Bratislava
Personálne obsadenie: UK 2 pracovníci
STU 5 pracovníkov

rurallure.sk

UNIVERSIDAD DE VIGO – koordinátor
• GVAM GUÍAS INTERACTIVAS SL,
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID,
• FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA,
• UNIVERSIDADE DA CORUÑA,
• CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE,
• KORMÁNYZATI INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG,
• MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET,
• UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE,
• SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE,
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA,
• FONDAZIONE HOMO VIATOR – SAN TEOBALDO,
• ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE,
• ŠTÚDIÉRUM ALMA MATER – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
• UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE –
NTNU

Riešitelia v rámci Univerzity Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta
Katedra marketingovej komunikácie
Sídlo: Štúrova 9, Bratislava
Pošta: Gondova ul. 2, 811 02 Bratislava

Mgr. Tatiana Deptová, PhD.
tatiana.deptova@uniba.sk
Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.
sramovab@fedu.uniba.sk

Ciele projektu rurallure

Podanie prihlášky na Katedru marketingovej komunikácie je možné podať elektronickou alebo tlačenou formou. V prípade posielania tlačenej formy prihlášky, je potrebné podpísanú prihlášku potvrdiť a odoslať s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty. Preferujeme formát A3-obojstranná tlač na dvojhárku, avšak akceptujeme aj vytlačenú prihlášku na hárkoch formátu A4. V prípade elektronickej formy je potrebné prihlášku podať výlučne cez portál e-prihlášky UK v Bratislave. [link na e-prihlášky]
V prípade zasielania elektronickej formy prihlášky nie je nutné posielať aj tlačenú formu.
Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky nájdete na tu. [link na fakultnú stránku]

• Identifikovať a popísať cieľové skupiny a ich profily
• Získať informácie o prioritách a záujmoch cieľových skupín
• Získať podrobnejšie informácie od správcov regiónov, miest a obcí
• Identifikovať hlavné body pútnických ciest
• Identifikovať body záujmu mimo pútnických ciest cca do 30 km
• Popísať body záujmu podľa potrieb projektu
• Vytvoriť digitálnu mapu, ktorá bude pútnikom i iným záujemcom
o púť poskytovať informácie o jednotlivých bodoch záujmu,
dĺžke a náročnosti trasy, značení, ubytovaní, prístupe k pitnej
vode, spôsobe dopravy, podujatiach, príbehoch a pod.

Úlohy slovenských spoluriešiteľov projektu

Podanie prihlášky na Katedru marketingovej komunikácie je možné podať elektronickou alebo tlačenou formou. V prípade posielania tlačenej formy prihlášky, je potrebné podpísanú prihlášku potvrdiť a odoslať s požadovanými prílohami na študijné oddelenie fakulty. Preferujeme formát A3-obojstranná tlač na dvojhárku, avšak akceptujeme aj vytlačenú prihlášku na hárkoch formátu A4. V prípade elektronickej formy je potrebné prihlášku podať výlučne cez portál e-prihlášky UK v Bratislave. [link na e-prihlášky]
V prípade zasielania elektronickej formy prihlášky nie je nutné posielať aj tlačenú formu.
Bližšie informácie o podávaní elektronickej prihlášky nájdete na tu. [link na fakultnú stránku]

• Identifikovať cieľové skupiny a popísať ich profily
• Získať prostredníctvom dotazníkov podrobnejšie informácie o prioritách pútnikov i turistov
• Identifikovať hlavné body pútnickej cesty Via Mariae na trase od Šiah po Trstenú
• Spolupracovať s OZ Via Mariae a Klubom slovenských turistov a podporiť snahu označiť pútnickú cestu logom štylizovaného „M“
• Získať informácie o potenciáli pútnickej cesty od regionálnych samospráv, farských a miestnych úradov
• Identifikovať a popísať podľa potrieb projektu „body záujmu“, ktoré budú tvoriť obsah digitálnej mapy, zachovať pútnický charakter cesty a ponúknuť pútnikom informácie o náboženských, prírodných aj kultúrnych zaujímavostiach cesty
• Aktívne spolupracovať na vytvorení digitálnej mapy a prepojení slovenskej pútnickej cesty Via Mariae s ostatnými európskymi pútnickými cestami

Ciele projektu rurallure

• Identifikovať a popísať cieľové skupiny a ich profily
• Získať informácie o prioritách a záujmoch cieľových skupín
• Získať podrobnejšie informácie od správcov regiónov, miest a obcí
• Identifikovať hlavné body pútnických ciest
• Identifikovať body záujmu mimo pútnických ciest cca do 30 km
• Popísať body záujmu podľa potrieb projektu
• Vytvoriť digitálnu mapu, ktorá bude pútnikom i iným záujemcom
o púť poskytovať informácie o jednotlivých bodoch záujmu,
dĺžke a náročnosti trasy, značení, ubytovaní, prístupe k pitnej
vode, spôsobe dopravy, podujatiach, príbehoch a pod.

Úlohy slovenských spoluriešiteľov projektu

• Identifikovať cieľové skupiny a popísať ich profily
• Získať prostredníctvom dotazníkov podrobnejšie informácie o prioritách pútnikov i turistov
• Identifikovať hlavné body pútnickej cesty Via Mariae na trase od Šiah po Trstenú
• Spolupracovať s OZ Via Mariae a Klubom slovenských turistov a podporiť snahu označiť pútnickú cestu logom štylizovaného „M“
• Získať informácie o potenciáli pútnickej cesty od regionálnych samospráv, farských a miestnych úradov
• Identifikovať a popísať podľa potrieb projektu „body záujmu“, ktoré budú tvoriť obsah digitálnej mapy, zachovať pútnický charakter cesty a ponúknuť pútnikom informácie o náboženských, prírodných aj kultúrnych zaujímavostiach cesty
• Aktívne spolupracovať na vytvorení digitálnej mapy a prepojení slovenskej pútnickej cesty Via Mariae s ostatnými európskymi pútnickými cestami