Magisterské
štúdium

Magisterské
štúdium

Študijný program: Marketingová komunikácia
Študijný odbor: 3.2.3. Masmediálne štúdiá
Stupeň štúdia: magisterské
Forma štúdia: denné
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Udeľovaný akademický titul: Magister (Mgr.)

Profil absolventa

Absolvent získava komplexné poznatky z oblasti marketingovej komunikácie, a základné poznatky z disciplín ako sú sociológia, psychológia, lingvistika, ekonómia, atď. Svojimi nadobudnutými skúsenosťami dokáže komplexne navrhovať a realizovať propagačné prostriedky i kampane. Dokáže zastávať riadiace pozície v oblasti marketingovej komunikácie, samostatne viesť projekty či navrhovať riešenia v oblasti integrovanej marketingovej komunikácie.

Profil absolventa

Absolvent získava komplexné poznatky z oblasti marketingovej komunikácie, a základné poznatky z disciplín ako sú sociológia, psychológia, lingvistika, ekonómia, atď. Svojimi nadobudnutými skúsenosťami dokáže komplexne navrhovať a realizovať propagačné prostriedky i kampane. Dokáže zastávať riadiace pozície v oblasti marketingovej komunikácie, samostatne viesť projekty či navrhovať riešenia v oblasti integrovanej marketingovej komunikácie.

Prijímacie konanie

Elektronická prihláška na štúdium (bude aktivovaná v marci 2022).

Štruktúru a podmienky prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023 zverejníme najneskôr v priebehu februára 2022.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK DO:

30. 04. 2022

PREDPOKLADANÝ TERMÍN PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

21. 06. 2022