Magisterské
štúdium

Magisterské
štúdium

Študijný program: Marketingová komunikácia
Študijný odbor: 23. mediálne a komunikačné štúdiá
Stupeň štúdia: magisterské
Forma štúdia: denné
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Udeľovaný akademický titul: Magister (Mgr.)

Profil absolventa

Absolvent získava komplexné poznatky z oblasti marketingovej komunikácie, a základné poznatky z disciplín ako sú sociológia, psychológia, lingvistika, ekonómia, atď. Svojimi nadobudnutými skúsenosťami dokáže komplexne navrhovať a realizovať propagačné prostriedky i kampane. Dokáže zastávať riadiace pozície v oblasti marketingovej komunikácie, samostatne viesť projekty či navrhovať riešenia v oblasti integrovanej marketingovej komunikácie.

Profil absolventa

Absolvent získava komplexné poznatky z oblasti marketingovej komunikácie, a základné poznatky z disciplín ako sú sociológia, psychológia, lingvistika, ekonómia, atď. Svojimi nadobudnutými skúsenosťami dokáže komplexne navrhovať a realizovať propagačné prostriedky i kampane. Dokáže zastávať riadiace pozície v oblasti marketingovej komunikácie, samostatne viesť projekty či navrhovať riešenia v oblasti integrovanej marketingovej komunikácie.

Prijímacie konanie

Na štúdium si môžete podať elektronickú prihlášku.

PODMIENKY PRIJATIA

Podmienkou prijatia na magisterský stupeň je úspešné absolvovanie testu, ktorý obsahuje okruhy otázok z predmetov z bakalárskeho stupňa.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2022/ 2023

https://fphil.uniba.sk/studium/pk/mgr/vseobinfo/ 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK DO:

30. 04. 2023

PREDPOKLADANÝ TERMÍN PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

20. 06. 2023