Magisterské štúdium

Základné informácie

Študijný program: Marketingová komunikácia
Študijný odbor: 23. mediálne a komunikačné štúdiá
Stupeň štúdia: magisterské
Udeľovaný akademický titul: Magister (Mgr.)
Forma štúdia: denné
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Profil absolventa

Absolvent získava komplexné poznatky z oblasti marketingovej komunikácie, a základné poznatky z disciplín ako sú sociológia, psychológia, lingvistika, ekonómia, atď. Svojimi nadobudnutými skúsenosťami dokáže komplexne navrhovať a realizovať propagačné prostriedky i kampane. Dokáže zastávať riadiace pozície v oblasti marketingovej komunikácie, samostatne viesť projekty či navrhovať riešenia v oblasti integrovanej marketingovej komunikácie.

Prijímacie konanie

Termín podania prihlášok

30.4.2024

Na štúdium si môžete podať elektronickú prihlášku.

Podmienky pre prijatie

Termín prijímacej skúšky
20.6.2023

Podmienkou prijatia na magisterský stupeň je úspešné absolvovanie testu, ktorý obsahuje okruhy otázok z predmetov z bakalárskeho stupňa.

Pozor, pozor, dva dôležité oznamy...

Termín talentových skúšok a prípravný kurz na rok 2024 sú tu!

Náš web využíva kvôli niektorým funkcionalitám súbory cookies. Jeho ďalším prehliadaním súhlasíte s ich používaním.