Informácia o spracúvaní osobných údajov

Dovoľujeme si Vás informovať, že Vaše osobné údaje – videá, fotografie, študentské práce (vrátane meno a priezviska) a kontaktné údaje (pri zamestnancoch Katedry marketingovej komunikácie) – sú zverejnené na neoficiálnom webovom sídle Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (https://kamako.sk/). Vaše osobné údaje tu budú zverejnené po dobu 5 rokov.

Osobné údaje, ktoré ste nám neposkytli osobne, sme získali z verejne prístupných zdrojov (Facebook, YouTube, uniba.sk).

Prevádzkovateľom, ktorý bude spracúvať Vaše osobné údaje je Univerzita Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava, IČO: 00397865 (ďalej len „my“ alebo „UK“). Vaše osobné údaje budú spracovávať študenti Katedry Marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením PhDr. Milana Banyára, Ph.D. Môžete nás kontaktovať na milan.banyar@uniba.sk.

Právnym základom zverejnenia kontaktných údajov zamestnancov Katedry marketingovej komunikácie  je § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na personálne a mzdové účely sú zverejnené osobné údaje zamestnancov v rozsahu: meno, priezvisko, tituly, pracovisko, pracovná pozícia, pracovná e-mailová adresa a pracovný telefonický kontakt.

Vyhotovovanie audiovizuálneho záznamu a fotografií a ich zverejňovanie a rovnako aj zverejňovanie Vašich študentských prác (videí, plagátov) sa považuje za spracúvanie Vašich osobných údajov. Takéto spracúvanie nám umožňuje článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý nám ako právny základ dovoľuje spracúvať Vaše osobné údaje z dôvodu existencie oprávneného záujmu univerzity na takomto spracúvaní, ktorý prevyšuje nad Vašim právom na ochranu súkromia. Týmto oprávneným záujmom a zároveň aj účelom spracúvania (napr. zverejnenia) Vašich osobných údajov je zvyšovanie povedomia o našej univerzite.

Máte však právo namietať proti oprávneným záujmom, ktoré sledujeme.

Ak budete namietať, UK nesmie ďalej spracúvať (napr. zverejňovať) Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Kde môžete uplatniť právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov?

Uplatniť si ho môžete prostredníctvom žiadosti a to elektronicky alebo písomne u našej zodpovednej osoby UK, ktorá vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Jej kontaktné údaje sú:

e-mail: dpo@uniba.sk

korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum informačných technológií, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1

Ako dotknutá osoba máte pri spracúvaní Vašich osobných údajov ďalšie práva stanovené nariadením GDPR:

  • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 nariadenia GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
  • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 nariadenia GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
  • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 nariadenia GDPR;
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 nariadenia GDPR 5) Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia GDPR;
  • Právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré sledujeme podľa čl. 21 nariadenia GDPR.
  • Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.

Bližšie informácie o Vašich právach pri spracúvaní Vašich osobných údajov si môžete prečítať v našich podmienkach ochrany súkromia na našej webovej stránke: https://uniba.sk/oou.